FOUNDER: Paresh Chandra Ghosh

CHAIRMAN: Pradip Kumar Ghosh

M.D: Pravat Kumar Ghosh

Director: Prakash Kumar Ghosh